LEGAL

Ons kantoor:

 

Willemot1841

Coupure Rechts 228

9000 Gent

T: 09/265.08.00

E: contact@willemot1841.be

W: www.willemot1841.be

 

 

Maatschappelijk zetel:

 

Willemot NV
Coupure Rechts 228
9000 Gent
RPR 0420.942.881 – Gent
Verzekeringsmakelaar - FSMA 10361A

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12 -14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.


Onze dienstverlening

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

5: Luchtvaartcasco;

6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;

11: B.A. luchtvaartuigen;

12: B.A. zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
24: De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd « permanent health insurance » (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).
25: Tontineverrichtingen.
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.
28.De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances".
29.De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

 

Service verzekeringsmakelaar

 

Voor onze permanentiedienst 24u/24u, 7 dagen op 7, de toegang tot het klantenportaal en de administratieve verwerking van de vervaldagberichten wordt een beheerskost aangerekend. Deze staat vermeld op uw vervaldagbericht en is afhankelijk van de spreiding van uw permiebetaling:

 

    * maandelijkse vervaldag: € 0,42
    * driemaandelijkse vervaldag: € 1,25
    * halfjaarlijkse vervaldag: € 2,50 (nettopremie < € 60,00: € 1,50)
    * jaarlijkse vervaldag : 2,50% nettopremie, min. € 2,50 – max. € 5,00 (nettopremie ≤ € 60,00: € 1,50)

 

Deze kosten worden niet aangerekend in tak leven of op korte termijnpolissen.


Beleid van de NV Willemot met betrekking tot belangenconflicten

 

1 Voorafgaandelijk

Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) heeft de NV Willemot doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om potentiële belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

2 Ons beleid inzake belangenconflict

De NV Willemot verbindt er zich toe om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar klanten.
De NV Willemot biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Dit omvat een ruim assortiment van activiteiten waarbij veel partijen betrokken zijn.
De bescherming van het belang van onze klant is onze eerste zorg en daarom is in ons beleid vastgesteld hoe:
• wij omstandigheden in kaart brengen die mogelijk kunnen leiden tot situaties waar de belangen van de klant worden geschaad
• wij in eerste instantie mogelijke belangenconflicten vermijden
• wij de aangewezen technieken en systemen hebben ontwikkeld om belangenconflicten indien ze zich voordoen te beheren
• wij deze systemen onderhouden om schade aan het belang van onze klant door een potentieel belangenconflict te voorkomen.

3 Lijst van mogelijke belangenconflicten en maatregelen van beheer

3.1 Aandeelhouderschap

3.1.1 Potentieel belangenconflict
De NV Willemot is een 100 % dochteronderneming van de verzekeraar AG Insurance NV, E. Jacqmainlain 53 te 1000 Brussel, wat theoretisch een invloed zou kunnen hebben op haar taak als verzekeringsmakelaar.

3.1.2 Beheer
De NV Willemot communiceert deze realiteit in alle transparantie in alle briefwisseling. We werken samen met een zeer groot aantal verzekeringsmaatschappijen maar hebben bewust de keuze gemaakt om met een aantal preferente partners actiever samen te werken. De bedoeling hiervan is vooral de optimalisatie van het beheer in het algemeen en meer specifiek een verbreding van de mogelijkheid om de belangen en behoeften van de klanten te dienen via sterke partnerships.
Wij kunnen onze klanten verzekeren dat er vanuit AG Insurance NV op geen enkele wijze inmenging bestaat in het commercieel beleid van de NV Willemot noch in het maken van de keuzes via welke maatschappijen wij onze klanten verzekeringsproducten aanbieden. De NV Willemot en haar medewerkers worden op geen enkele specifieke wijze beïnvloed om de keuze van de verzekeringsproducten van de aandeelhouder naar voor te schuiven in het commerciële aanbod en de relatie van de NV Willemot tot de aandeelhouder en is op commercieel vlak niet verschillend van de relatie met andere verzekeringsmaatschappijen.

3.2 Vergoedingen

3.2.1 Potentieel belangenconflict
Ons advies laten afhangen van de belangrijkheid van de vergoedingen die we ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen of derden

3.2.2 Beheer
We voeren een strikte politiek inzake verloning van onze diensten.

Professionele dienstverlening heeft een prijs. U vindt onder de rubriek vergoedingen een overzicht van de basisvergoedingen die vervat zijn in de premie van de belangrijkste categorieën van verzekeringsproducten. De concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen is marktregulerend, maw de verschillen zijn miniem. Vergoedingen of andere vormen van verloning die buitensporig zijn en dus niet marktconform zijn worden afgewezen.

In functie van de belangrijkheid van ons zakencijfer bij sommige maatschappijen ontvangen we een extra vergoeding voor prestaties die we overnemen van de maatschappij. De overgenomen taken dragen bij tot de kwaliteit van onze service. Een snellere dienstverlening, geringe foutenlast, snellere vergoeding bij kleine schadegevallen, …

Onze medewerkers worden geëvalueerd op hoofdzakelijk kwalitatieve elementen verbonden aan hun prestaties. Onze commerciëlen krijgen in geen geval verkoopsobjectieven die maatschappij- of productgebonden zijn.

3.3 Leveranciers


3.3.1 Potentieel belangenconflict
Onze keuze laten afhangen van extra vergoedingen, incentives of andere subjectieve elementen die strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de klant.

3.3.2 Beheer
Onze leveranciers worden door het directiecomité geselecteerd op basis van objectieve criteria zoals er zijn:
• Productaanbod, deugdelijkheid van waarborgen en garanties
• Marktpositie, waarden, goede faam, solvabiliteit, rentabiliteit doelstellingen
• Efficiëntie van processen
• Vlotte en correcte schaderegeling

De afdelingsverantwoordelijken worden jaarlijks gevraagd een evaluatie te maken van de maatschappijen op basis van de kwaliteiten van de diensten, het productengamma, de vlotheid van communicatie en samenwerking en de tevredenheid van onze klanten bij schaderegelingen. Indien deze resultaten van de beoordeling een onvoldoende krijgen zal er met de directie contact worden opgenomen met de vraag dringende maatregelen te treffen. Een aanhoudende negatieve beoordeling zal leiden tot het beëindigen van de samenwerking met deze maatschappij en verplaatsing van de betrokken verzekeringscontracten. Deze beslissing wordt genomen door het directiecomité.

3.4 Non-discriminatie principe

3.4.1 Algemeen

3.4.1.1 Potentieel belangenconflict
Beslissingen laten afhangen van de belangrijkheid en de rentabiliteit van de klant

3.4.1.2 Beheer
Elke klant heeft recht op een gelijke behandeling, een evenwaardige kwalitatieve en professionele dienstverlening. De belangrijkheid of rentabiliteit van de klant mag niet spelen.

Situatie waarvoor geen standaardoplossing voor de hand ligt zal steeds voorgelegd worden aan meerdere personen die moeten beslissen bij consensus op basis van een objectieve beoordeling van de feiten.

3.4.2 Specifiek voor schadebeheer:
De NV Willemot organiseert het beheer van de schades in een afzonderlijke entiteit met eigen juristen en opgeleide schadebeheerders, los van de commerciële entiteiten zodat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de commerciële belangen van de onderneming en het behartigen van de belangen van de klant bij het zich voordoen van schade.

Er wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogstaand beheer waarbij het belang van de klant in het kader van de schadeloosstelling centraal staat en waarbij niet, zonder meer, de beslissing of het voorstel van de verzekeraar wordt aanvaard. Desgevallend zal de NV Willemot de beslissing van een maatschappij om niet tussen te komen in een schade evalueren met inbegrip van alle juridische elementen en zo nodig ook de beslissing aanvechten door andere interpretatie of argumentatie, ongeacht de commerciële relatie met die verzekeraar.

Sommige verzekeraars zullen bij hun vergoedingen voor makelaars rekening houden met de verhouding tussen de premievolumes en de schade op de globale portefeuille van de makelaar bij die maatschappij. Onze medewerkers zijn hierover niet geïnformeerd en kunnen hierdoor dus onmogelijk beïnvloed worden in hun beheer. Interne verloningssystemen houden hier evenmin rekening mee.

Indien zich een schade zou voordoen bij twee gemeenschappelijke klanten engageert de NV Willemot zich dit eventueel belangenconflict aan de klanten mede te delen. Beide klanten zullen door een verschillende medewerker worden beheerd. Zonodig zal een onpartijdig extern expert worden aangesteld. De afhandeling zal worden overgelaten aan de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen onder toezicht van de NV Willemot.

3.5 Diversen

Potentiële belangenconflicten die strijdig zijn met de MIFID–grondwet moeten worden vermeden of uitgesloten.

De lijst van mogelijke belangenconflicten zal proactief beheerd worden. Dwz dat de compliance verantwoordelijke minstens één maal per jaar dit onderwerp op de agenda van het directiecomité zal plaatsen en verslag uitbrengen over mogelijke incidenten die zich in de loop van het voorbije jaar hebben voorgedaan, en de gegeven oplossingen. Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van het bedrijf e.a.

De monitoring van de beheersprocessen is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke compliance die indien hij/zij geen gehoor krijgt bij de directie onmiddellijk dient te rapporteren aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Informatiebeveiliging: toegang tot vertrouwelijke gegevens wordt zo veel als mogelijk opgenomen in de IT-systemen en wordt toegekend op een “need to know basis”;

Functiescheidingen en Chinese Walls: één persoon kan niet meerdere functies uitoefenen waarbij gevaar bestaat voor mogelijke belangenconflicten.

Procedure inzake klachtenbehandeling: deze procedure heeft o.m. tot doel klachten van cliënten op een objectieve en tijdige wijze af te handelen, de klachten en de gegeven oplossingen worden opgenomen in een repertorium en is voor betrokken partijen steeds consulteerbaar

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van potentiële belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten aan de compliance afdeling. Medewerkers kunnen daarvoor beroep doen op de “Klokkenluidersregeling”, dit is een interne alarmprocedure die medewerkers kunnen gebruiken om situaties die de belangen van klanten (kunnen) schaden, te melden in alle discretie.

Onze medewerkers dienen de gedragsregels en procedures na te leven ter voorkoming van potentiële belangenconflicten met betrekking tot eventuele bijkomende beroepsactiviteiten buiten de NV Willemot.

Het is onze medewerkers strikt verboden geschenken te aanvaarden. Indien leveranciers geschenken, toegangskaarten voor events of wat dan ook wensen ter beschikking te stellen kan dit uitzonderlijk worden toegestaan door de directie op voorwaarde dat de commerciële waarde en de frequentie ervan in verhouding staan tot de onderhouden zakenrelaties. Deze voordelen zullen niet gericht zijn aan het individu maar komen ten gunste van het bedrijf bvb toewijzing op basis van een trekking, beurtrol of enig ander objectief criteria.

3.6 Afzien van handelen

Waar wij menen dat potentiële belangenconflicten niet op enige wijze te beheersen vallen, kunnen wij ervan afzien om voor een klant op te treden.

 

1 Vergoedingen B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's = verzekeringen niet-leven)

 

Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. Een team van 75 mensen staat ter uwer beschikking.  De vergoedingen die wij van de verzekeraars ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.
 
De vergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen niet-leven is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen en lasten (zie hieronder) die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. Deze vergoeding wordt basisvergoeding genoemd.

Uw verzekeringspremie BA auto van bv 300 euro (*) is als volgt samengesteld:

 

 

 

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Risico-premie

Kosten verzekeraar

commissie makelaar

Taksen en lasten

195,89 euro

40,14 euro

63,97 euro

Risico-premie = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft om de schade te betalen

Kosten verzekeraar = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft voor algemene onkosten,     publiciteitskosten, personeelskosten, beheerskosten enz… te dragen

Vergoeding makelaar = vergoeding die toekomt aan de makelaar onder andere voor realisatie van de     polis en de bijstand bij schade, berekend op de netto-premie **

Taksen en lasten = belastingen voor federale overheid en lasten voor allerlei organisaties bv in BA auto     voor het rode kruis

(*) Bruto-premie (handelspremie) = het bedrag dat u als klant betaalt
(**) Netto-premie = bruto-premie min de taksen en lasten


Bij annulatie/schorsing van een polis BOAR is er geen recht op vergoeding op het premiegedeelte dat terugbetaald wordt.

Bij twijfel verzoeken wij u contact te nemen met ons voor meer gedetailleerde uitleg.

Standaard marktconforme vergoeding Taksen en lasten
Ongevallen/auto
Burgerlijke aansprakelijkheid auto 17% 27,10%
Grote of kleine omnium auto 19% 26,75%
Rechtsbijstand auto 19% 16,75%
Veiligheid bestuurder/ weggebruikers algemeen 25% 16,75%
(Reis)Bijstand 19% 16,75%
Ongevallen/ vrije tijd
Pleziervaartuigen 19% 9,25%
Caravanning 25% 9,25%
Lichamelijke schade
Arbeidsongevallen 7,50% 25,50%
Collectieve ongevallen 15% 9,25%
Huispersoneel 20% 25,50%
Formule 24/Gewaarborgd inkomen 25% 9,25%
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
B.A. Gezin 22,50% 9,25%
B.A. Onderwijze / Professionele B.A. 20% 9,25%
Objectieve B.A. Brand-Ontploffing 20% 18,75%
B.A. Onderneming 20% 9,25%
B.A. Medische en paramedische beroepen 25% 9,25%
Brand/diefstal/glasbreuk/storm/natuurramp 27% 15,75%
Engineering: ABR /Alle risico electronica 15% 12,94%
Alle risico juweel, camera's, kunst, bont 20% 9,90%
Hospitalisatie 15% 19,25%

De laatste jaren stellen we vast dat een aantal taken die vroeger door de maatschappijen werden uitgevoerd worden gedelegeerd aan de verzekeringsmakelaar. Het opmaken van de contracten en bijvoegsels, verhoogde tussenkomst in het regelen van schade e.a. Voor deze aanvullende taken ontvangen we een bijkomende beheersvergoeding. Dit heeft geen enkele impact op de door u betaalde premie, het betreft enkel een verschuiving van taken en de overeenstemmende vergoeding van de maatschappij naar de verzekeringsmakelaar. De aanvullende beheersvergoeding kan variëren van 0% tot 7,5%.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.


2 Vergoedingen leven


Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. Een team van 75 mensen staat ter uwer beschikking. De vergoeding die wij van de verzekeraars ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

Deze vergoeding wordt de inningsvergoeding genoemd.

Deze inningsvergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen LEVEN is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen die afhankelijk van het type polis kunnen variëren, die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. De verzekeraar “leven” zal, zoals het bij de banken gebruikelijk is, desgevallend voor bepaalde producten een instapkost en een beheerkost in rekening brengen.

Alle vermelde percentages (zie hieronder) zijn maximumpercentages en worden toegepast op de door u gestorte premie (exclusief taksen). Als verzekeringsmakelaar bepalen wij per polis in functie van de complexiteit van het dossier de inningsvergoeding zonder het aangegeven maximumpercentage te overschrijden.

Maximum
Beleggingsverzekeringen 4%
Kapitalisatieverrichtingen (tak 26) 3%
Spaarverzekeringen 6,5%
Pensioenverzekeringen (zelfstandgen en kmo's) 6,5%
Risicoverzekeringen 40%
klassieke levensverzekering 6%
Lijfrenten 2%

Naast deze inningsvergoeding kunnen wij als verzekeringsmakelaar onder bepaalde voorwaarden voor een deel van voormelde verzekeringspolissen en voor sommige verzekeraars een bijkomende vergoeding ontvangen.

Voor de opvolging en het beheer van welbepaalde beleggingsportefeuilles kennen sommige verzekeraars een portefeuillevergoeding toe voor 1 & 2. Deze kan schommelen afhankelijk van de gemiddeld belegde onderliggende fondsen. Deze vergoeding genomen op de marge van de maatschappij is niet ten laste van de individuele klant.

Sommige verzekeraars geven, onder bepaalde voorwaarden, een éénmalige bijkomende vergoeding (rappelvergoeding genoemd) voor 3 tot 7. Deze vergoeding  wordt berekend op de premies. Deze 'rappelvergoeding' is een geactualiseerde betaling van toekomstige vergoedingenrekening houdende met de lange duurtijd van het onderliggend contract. Dergelijke rappelvergoeding is slechts verworven op het door de maatschappij bepaalde aantal jaren om de instandhouding van dit contract te bevorderen.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.


Deze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details